Máy phủ phim keo lạnh

Máy phủ phim keo lạnh MD-MXB-700
Máy phủ phim keo lạnh MD-MXB-700
Máy phủ phim keo lạnh MD-ZX-1300
Máy phủ phim keo lạnh MD-ZX-1300