Lưỡi cắt Nhôm

Lưỡi cắt nhôm của máy TEKNA
Lưỡi cắt nhôm của máy TEKNA
Lưỡi cắt nhôm của máy Pressta-Eisele
Lưỡi cắt nhôm của máy Pressta-Eisele
Lưỡi cắt nhôm của máy elumatec
Lưỡi cắt nhôm của máy elumatec
Lưỡi cắt nhôm 500x4.4x30x120T
Lưỡi cắt nhôm 500x4.4x30x120T
Lưỡi cắt nhôm 455x4.0x30x120T
Lưỡi cắt nhôm 455x4.0x30x120T
Lưỡi cắt nhôm 450x4.0x30x120T
Lưỡi cắt nhôm 450x4.0x30x120T
Lưỡi cắt nhôm 420x4.0x30x120T
Lưỡi cắt nhôm 420x4.0x30x120T
Lưỡi cắt nhôm 420x4.0x30x108T
Lưỡi cắt nhôm 420x4.0x30x108T
Lưỡi cắt nhôm 420x4.0x30x96T
Lưỡi cắt nhôm 420x4.0x30x96T
Lưỡi cắt nhôm 405x3.6x30x120T
Lưỡi cắt nhôm 405x3.6x30x120T
Lưỡi cắt nhôm 400x3.6x30x120T
Lưỡi cắt nhôm 400x3.6x30x120T
Lưỡi cắt nhôm 400x3.8x30x96T
Lưỡi cắt nhôm 400x3.8x30x96T
Lưỡi cắt nhôm 350x3.4x30x120T
Lưỡi cắt nhôm 350x3.4x30x120T
Lưỡi cắt nhôm 350x3.4x30x108T
Lưỡi cắt nhôm 350x3.4x30x108T
Lưỡi cắt nhôm 305x3.2x30x120T
Lưỡi cắt nhôm 305x3.2x30x120T
Lưỡi cắt nhôm 300x3.2x30x120T
Lưỡi cắt nhôm 300x3.2x30x120T
Lưỡi cắt nhôm 300x3.2x30x96T
Lưỡi cắt nhôm 300x3.2x30x96T
Lưỡi cắt nhôm 250x30x80T
Lưỡi cắt nhôm 250x30x80T
Lưỡi cắt nhôm 250x24.5x96T
Lưỡi cắt nhôm 250x24.5x96T
Lưỡi cắt nhôm 250x30x96T
Lưỡi cắt nhôm 250x30x96T